Konvektomaty LainoxGastrotechnikaProfesionální kuchyněKonvektomaty

RUBRIKY

TOP PRODUKTY

KONTAKTUJTE NÁS

MB GASTROTECHNIKA
Bílek Miroslav

Majdalenky 13
Brno - Lesná, 63800

E-mail: [email protected]

Telefonické objednávky:
+420 548 534 576

Servis a objednávky (kancelář):
+420 777 333 383

FAX:
+420 548 220 310

Facebook:
gastrobrno.cz

Mycí přípravky MB CLEAN UNIVERSAL

Autor: Miroslav Bílek | 14.8.2018

Mycí přípravek do myček MB CLEAN UNIVERSAL®, tekutý mycí přípravek do profesionálních myček

Mycí prostředek MB CLEAN UNIVERSAL® do profi myček nádobí, profi myček, průběžných myček, univerzální mycí prostředek pro myčky černého nádobí, barových myček, myček na sklo, pásových myček a průmyslových myček

MB CLEAN UNIVERSAL® 25 kg koncentrovaný mycí tekutý prostředek

MB CLEAN UNIVERSAL® 12 kg koncentrovaný mycí tekutý prostředek

Mycí přípravky do myček MB UNIVERSAL

Speciální nepěnivý přípravek pro mytí nádobí a sklenic do průmyslových profesionálních myček
Garantujeme Vám kvalitu mytí
Chemii lze dlouhodobě skladovat při 6°C až 30°C NESMÍ ZMRZNOUT
CENA ZBOŽÍ JE BEZ CENY PŘEPRAVY
CENU PŘEPRAVY NEÚČTUJEME POUZE PŘI SAMOODBĚRU
UN1824, obsahuje HYDROXID SODNÝ
Profesionální mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí dle receptury uvedené v bezpečnostním listu MB CLEAN UNIVERSAL®
Bezpečnostní list je vystaven dle nařízení ES č.1907/2006, ve znění pozdějších předpisů.
Odstraňuje i velmi silné znečištění
Účinně zabraňuje tvorbě škrobových usazenin
Při úpravě dávkování je vhodný i pro použití ve tvrdé vodě
Bez fosfátů a chlóru
Upozornění: pro zajištění kvalitní mytí je nutné z vody odstranit vápenaté soli pomocí automatického změkčovače vody
POŽADOVANÁ TVRDOST PITNÉ VODY DO 4°dH
Tekutý vysoce účinný mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí. Pouze pro profesionální použití.
Obsahuje: hydroxid sodný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P303 P361 P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Při požití vypijte 1-2 sklenice vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u místně příslušného s právního úřadu

Mycí prostředek MB CLEAN UNIVERSAL

« Zpět