Konvektomaty LainoxGastrotechnikaProfesionální kuchyněKonvektomaty

Profesionální chemie do myček MB CLEAN

Mycí prostředky myčky

MB CLEAN UNIVERSAL® sanitární chemie do profesionálních myček nádobí

Mycí prostředky myčky

Mycí prostředek MBCLEAN UNIVERSAL®

MBCLEAN UNIVERSAL® koncentrovaný mycí tekutý prostředek do profi myček

MBCLEAN UNIVERSAL® baleno v kanystru obsah 25 kg nebo 12 kg

Mycí prostředky myčky MB CLEAN UNIVERSAL

 • DÁVKOVÁNÍ POUZE PŘESNÝMI DÁVKOVAČI NA TEKUTÝ PŘÍPRAVEK
 • Speciální nepěnivý přípravekMBCLEAN UNIVERSAL® pro mytí nádobí a sklenic do průmyslových profesionálních myček
 • Garantujeme Vám kvalitu mytí
 • Chemii lze dlouhodobě skladovat při 6°C až 30°C NESMÍ ZMRZNOUT !!!!
 • VYROBENO V NĚMECKU dle receptury uvedené v bezpečnostním listu
 • UN1824 obsahuje HYDROXID SODNÝ
 • Mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí, dle receptury uvedené v bezpečnostním listu MBCLEAN UNIVERSAL®
 • Bezpečnostní list je vystaven dle nařízení ES č.1907/2006, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odstraňuje i velmi silné znečištění
 • Účinně zabraňuje tvorbě škrobových usazenin
 • Při úpravě dávkování je vhodný i pro použití ve tvrdé vodě
 • Bez fosfátů a chlóru
 • Upozornění pro zajištění kvalitního mytí je nutné z vody odstranit vápenaté soli pomocí automatického změkčovače vody
 • POŽADOVANÁ TVRDOST PITNÉ VODY DO 4°dH
 • Tekutý vysoce účinný mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí. Pouze pro profesionální použití.
 • Obsahuje hydroxid sodný
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P303 P361 P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, osprchujte se. P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
 • Při požití vypijte 1-2 sklenice vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u místně příslušného s právního úřadu

Mycí prostředek do myček MBCLEAN UNIVERSAL

Oplachový prostředek MB CRYSTAL UNIVERSAL®

MBCRYSTAL UNIVERSAL® koncentrovaný tekutý oplachový prostředek do profesionálních myček

MBCRYSTAL UNIVERSAL® baleno v kanystru obsah 10 kg

Mycí prostředky myčky

 • Profesionální oplachový přípravek MBCRYSTAL UNIVERSAL® pro průmyslové myčky nádob podle receptury uvedené v bezpečnostním listu
 • DÁVKOVÁNÍ POUZE PŘESNÝMI DÁVKOVAČI NA TEKUTÝ PŘÍPRAVEK
 • Speciální nepěnivý přípravek pro oplach nádobí a sklenic do průmyslových profesionálních myček
 • Bezpečnostní list je vystaven dle nařízení ES č.1907/2006.
 • Nádobí bude po usušení lesklé a čisté
 • Úsporné dávkování
 • POŽADOVANÁ TVRDOST PITNÉ VODY DO 4°dH
 • Oplachový přípravek pro průmyslové myčky nádobí
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít
 • MB CRYSTAL UNIVERSAL® přípravek určený pro čisté a zářivě lesklé nádobí dávkujte 0,3 – 0,9 g na 1 litr oplachové lázně. Toto dávkování se řídí typem materiálu nádobí a tvrdostí vody
 • Vlastnosti přípravku
 • MBCRYSTAL UNIVERSAL® je neutrální nepěnivý oplachový přípravek vhodný pro průmyslové myčky nádobí. Je plně účinný jak ve tvrdé, tak v měkké vodě
 • Ekologicky testováno
 • Přípravek je velmi dobře biologicky odbouratelný
 • Přesné a hospodárné dávkování Vám zajistí dávkovače od distributora Miroslav Bílek
 • Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u místně příslušného s právního úřadu.

Oplachový prostředek do myček nádobí MBCRYSTAL UNIVERSAL

Řadit podle:

Nabídku produktů připravujeme.